Dla zielonych

„Droga do zbawienia w pigułce”

Wszystko co jest zapisane poniżej oparte jest na fragmentach z Biblii, która jest podstawą naszej wiary

List św Pawła do Tymoteusza 3 ;16 „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania wsprawiedliwości”

 1. Każdy człowiek zgrzeszył i to grzech oddziela nas od Boga.

  List Św Pawła do Rzymian 3:23 „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” zapłatą za grzech jest śmierć. List Św. Pawła do Rzymian 6:23 ” Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie Panu naszym”

 2. Jezus poprzez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie zapłacił cenę za nasze grzechy

  „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”
  – Ewangelia św. Jana 3:16 ” Jezus… wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża.” List św Pawła do Kolosan 2:14
 3. Można pojednać się z Bogiem:

  Poprzez wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, wyznanie w modlitwie swoich grzechów i odwrócenie się od nich, podporządkowanie swojego życia Bogu – to wydarzenie nazywamy „nowonarodzeniem”
  ” Bo jeśli ustami swoimi wyznasz , że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoimi, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz” List św Pawła do Rzymian 10:9
  „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości”
  1 List św. Jana 1:9

 4. Ważne jest dalsze życie:

  – by było godne ewangelii
  – życie z Bogiem w codziennej społeczności, poprzez osobistą modlitwę, poznawanie Biblii i życie zgodnie z nią
  – społeczność ze wspólnotą, która opiera swoją wiarę na Bożym Słowie
  – doświadczenie chrztu Duchem Św., jego darów i prowadzenia
  – przyjęcie chrztu wodnego w wieku dorosłym – świadoma decyzja.
  „…, ale kto wytrwa do końca zbawiony będzie” Ewangelia Marka 13;13
  „Kto trwa we mnie ( mówi Jezus), a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie” Ewangelia Jana 15:5
  „I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał…” Dzieje Apostolskie 2:4

Tego doświadczyliśmy w swoim życiu i potwierdzamy: …to działa!!
Jeżeli masz pytania napisz na podany adres (patrz kontakt), a przede wszystkim zacznij czytać Biblie (na początek polecam Nowy Testament) tam znajdziesz odpowiedzi do swojego życia.

Masz pytania? Napisz do nas

Nabożeństwa : Niedziela 10:00